Alışveriş Güvencesi'nin Kapsamı

 • Bir parça ürün için en fazla 500 Euro veya bir olay için en fazla 1.500 Euro ödeme yapılmaktadır.
 • Kart hamili başına bir senede en fazla 3.000 Euro ödeme alınabilir.
 • Eşya başına 50 Euro güvence kapsamı dışındadır.

Başvuru Talebinde Bulunmak İçin Gereken Evraklar

 • Alışveriş Güvencesi Talep Formu
 • Perakende satış faturası veya fişi
 • World kart satış belgesi/slibi
 • Çalıntı tazminatları için kaza veya polis raporu (En fazla 36 saat içinde alınması gerekmektedir.)
 • Hasar tazminatları için yetkili firmadan hasar durumu ve onarım bedeli ile ilgili kaşeli hasar raporu veya tamir faturası
 • Varsa konuyla ilgili diğer sigorta poliçeleriniz. Aynı talep için diğer şirketlere yaptığınız başvuruların detayları ve sonuçları.

Alışveriş Güvencesi'nin Koşulları

 • Talepler olayın oluş tarihinden itibaren 45 gün içinde bankaya yazılı olarak bildirilmeli ve olayın oluş tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde gerekli evraklar tarafımıza gönderilmelidir.
 • Hiçbir talep, Alışveriş Güvencesi Talep Formu ve istenilen evraklar tam olmadıkça işleme konulmaz. Formu teslim ettikten sonra verilen bilgilerde değişiklik olursa, müşterinin bankayı yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmesi gerekmektedir.
 • Formun doldurulması talebin kabulü anlamına gelmez. Form talebin değerlendirilmeye alınmasını sağlar.
 • Ürünün zarar/hasar görmesi durumunda öncelikle tamiri sözkonusu olur. Eğer tamir masrafları satın alma bedelinin üzerindeyse ya da tamir edilemiyorsa muadili bir ürün alınabilir. Ancak yeni alınan ürünün bedeli, zarar gören eski ürünün bedelinden fazlaysa, eski ürün bedeli üzerinden iade yapılır.
 • Alınan malın bir kısmının kredi kartı ile ödenmiş olması yeterlidir, bu durumda kredi kartı ile ödenmiş kısım üzerinden iade işlemi yapılır.
 • Ödemeler kredi kartı hesabına alacak kaydedilmek suretiyle yapılacaktır.
 • Taksitli olarak satın alınmış eşyalar ile ilgili tazminat ödemeleri, ilgili işlemin toplam tutarından düşülecektir. Tazminat bedeli dışında kalan tutarın taksitli olarak ödenmesine devam edilir.
 • Vade farklı olarak alınan ürünün çalınması halinde, faturada satın alınan ürüne ait vade farkının da gösterilmesi veya malın satın alındığı işyerinden vade farkının alındığına dair kaşeli yazı alınması gerekmektedir.
 • Ürünün hasar görmesi durumunda, hasar durumu ve tahmini onarım fiyatıyla ilgili kaşeli hasar raporu tarafımıza iletilmelidir. Ayrıca hasarlı ürünün, bildirilecek bir adrese masrafını da üstlenerek göndermeniz istenebilir.
 • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Alışveriş Güvencesi ikincil bir güvence olduğundan, ürünün başka bir poliçe kapsamında bulunduğu durumlarda –poliçe limitinin aşılması durumu hariç- geçerli değildir. Bu yüzden konut, ev eşyaları, all risks, kişisel mallar, seyahat veya 3. şahıslar sigortalarına, bu güvenceye başvurmadan önce veya aynı zamanda müracaat edilmelidir.
 • Talebin onaylanması halinde, eşya başına verilen tazminattan, 50 EURO karşılığı TL tutarındaki muafiyet düşülür.
 • Talebin onaylanması durumunda, fatura orjinalinin gönderilmemesi halinde, ödenen tazminattan KDV tutarı düşülecektir.
 • Alışveriş Güvencesi bedelinin kredi kartı hesabına alacak kaydedilmesinden sonra bulunan ürünün, savcılıktan alınan teslim kağıdı ile birlikte Bankamıza 30 gün içinde teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünün belirtilen süre içinde teslim edilmemesi halinde kredi kartı hesabına alacak verilen tutar yeniden borç kaydedilir.
 • EURO/TL çevirimlerinde alıverişin yapıldığı tarihteki Yapı Kredi Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır.

Kapsam Dışı Durumlar

 • Kara, deniz hava taşıtları ve bunların tüm aksesuarları,
 • Taşınmazlar (arazi ve binalar dahil),
 • Seyahat çekleri, hediye çekleri, nakit veya benzeri menkuller, her türlü bilet ve ciro edilebilir enstrümanlar (çek, senet vb. kıymetli tüm evraklar) eski para, altın ya da gümüş külçesi değerli tüm maden ve mücevherler, sanat eserleri,
 • Hayvanlar ve bitkiler,
 • Yiyecek, içecek ve her türlü tüketim malları (temizlik, kozmetik vb.),
 • Satın alan tarafından zarar verilmiş veya değişikliğe uğratılmış (kesme, dikme, şekillendirme vb.) ürünler,
 • Verilen çeşitli hizmetler (işçilik, bakım, tamir, danışmanlık vb.),
 • Toplu taşıma araçlarında bagaja verilen, bagaj içinde taşınırken çalınan veya zarar gören tüm eşyalar,
 • Set halinde olan ürünlerin parçalarının çalınması veya hasar görmesi durumunda sadece o parçanın ücreti ödenir. Ancak o parça olmadan ürün çalışamayacak durumdaysa tamamı ödenir.
 • Sahtekârlık, suistimal, eskime, yıpranma, aşınma, bozulma, kötü kullanım, kilitlenmeyen/kilitlenemeyen araç ve odalardan çalınan mallar, güve ve haşerattan kaynaklanan zararlar, taşımacı şirketin sorumluluğundaki mallar (posta, nakliye, kurye vb.),
 • Her türlü doğal afet, radyoaktif kontaminasyon, savaş ve terör, her türlü düşmanca eylem (saldırı, isyan veya ayaklanma dahil), herhangi bir hükümet, devlet, kamu otoritesi veya gümrük idaresi tarafından zor alım ve zapt eylemleri, kaçakçılık riskleri, yasa dışı faaliyet, fiil veya eylemler gibi durumlardan kaynaklanan zararlar,
 • Koşulların elverdiği zamanlarda kilitlenmesi durumları hariç, kamuya açık yerlerden çalınan mallar,
 • Kayıp eşyalar, mallar,
 • Hasarlı/bozuk olarak satın alınan mallar,
 • Satın alınan malın, hırsızlık veya zarara karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınmaması ve özen gösterilmemesi, kart hamilinin ihmali,
 • Şahıslar veya bir şahıs tarafından kanuna aykırı bir davranışta bulunulduğuna dair kanıtın olmadığı durumlarda satın alınan malın açıklanamayan bir şekilde ortadan yok olması,
 • Başka sigortaların kapsamında olan ürünler,
 • Kontör vb. iletişim hizmetleri bedeli,
 • Polis raporu veya başka bir resmi rapor ile belgelenemeyen çalıntı ve hasar durumları (raporun en geç 36 saat içinde alınması gerekmektedir),
 • Kartın ödeme düzensizliğinin olması ve bu nedenle kartın kapalı olduğu durumlar Alışveriş Güvencesi kapsamına girmez.